PRIVACY STATEMENT V.W.O.-HOOFDDORP

 

Inleiding

V.W.O.-Hoofddorp neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met secretariaat@beemsterborgh.nl.

Wie is V.W.O.-Hoofddorp?

V.W.O.-Hoofddorp is de vereniging V.W.O. (Vereniging Woongemeenschap van en voor Ouderen), kantoorhoudende te (2131 ZB) Hoofddorp aan Beemsterstraat 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40596276.

V.W.O.-Hoofddorp is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door V.W.O.-Hoofddorp de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt V.W.O.-Hoofddorp uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor V.W.O.-Hoofddorp persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens V.W.O.-Hoofddorp voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door V.W.O.-Hoofddorp worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

            Doeleinde:                Verlenen van de dienst zelf

            Gegevens:                NAW-gegevens, E-mailadres

            Grondslag:                Uitvoering van de overeenkomst

            Bewaartermijn:          Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

V.W.O.-Hoofddorp heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij V.W.O.-Hoofddorp over u zijn vastgelegd, kun u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij V.W.O.-Hoofddorp. U kunt verzoeken dat V.W.O.-Hoofddorp uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om V.W.O.-Hoofddorp te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van V.W.O.-Hoofddorp of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van V.W.O.-Hoofddorp te verkrijgen. V.W.O.-Hoofddorp zal deze verstrekken in een gestructureerde gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat V.W.O.-Hoofddorp u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door V.W.O.-Hoofddorp

Een verzoek kan gestuurd worden naar secretariaat@beemsterborgh.nl. V.W.O.-Hoofddorp zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan  één (1) maand nadat V.W.O.-Hoofddorp een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien V.W.O.-Hoofddorp uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat V.W.O.-Hoofddorp verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop V.W.O.-Hoofddorp uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@beemsterborgh.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop V.W.O. Hoofddorp uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@beemsterborgh.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.