Wonen in Beemsterborgh

Kennismaking met onze woongemeenschap

Beemsterborgh is niet zomaar een flatgebouw zoals er zoveel zijn in Hoofddorp. In Beemsterborgh wonen senioren van 50+, die er voor hebben gekozen om in een "woongemeenschap" te wonen.

Motivatie

Een groep mensen heeft rond 1990 de mogelijkheid uitgewerkt om in voorbereiding van hun VUT en pensioen een "leven"-situatie te ontwerpen en realiseren waarbij zelfstandigheid en sociale contacten de kern vormen. Een mens is nu eenmaal een sociaal wezen maar wil ook zijn eigen identiteit bewaren. Na vijftig jaar heeft een mens het grootste deel van zijn leven achter zich. Het leven heeft hem en haar velerlei vaardigheden, kennis, ervaring maar ook lief en leed gebracht. Dit zijn waarden die wij kunnen delen. Wij hebben elkaar nodig en wij zijn ook voor elkaar. De opgave voor ieder lid is om in deze grote verscheidenheid tot een harmonieus leven te groeien en zich daar wel bij te vinden, dat is een levenskunst.

Realisatie

De realisering van deze levensverwachting vraagt jaren van voorbereiding voor de bouw van zo'n appartementencomplex. Maar nog belangrijker is: welke mensen gaan dit avontuur aan met elkaar en hoe gaan zij deze samenleving met elkaar inrichten? Zo blijkt al gauw, dat voor deelname aan een dergelijk project een voorwaarde is: gelijk gestemde mensen, die voor dezelfde idealen kiezen. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de VWO-Hoofddorp met statuten en een huishoudelijk reglement. Dit zijn de richtlijnen voor de omgang met elkaar en deze woongemeenschap. Alleen mensen die hiervoor kiezen kunnen lid worden van de Vereniging. Het is noodzakelijk dat zij binnen de gemeenschap passen en de vereniging bij hen, en wel met alle plooibaarheid en ruimte voor ieders eigen identiteit en waardering voor ieders inbreng. Het heeft destijds heel veel overleg gekost voordat zowel de gemeente als de toenmalige Woonmaatschappij begrip en mogelijkheden geschapen hebben om onze idealen gestalte te geven. Het begrip woongemeenschap is nu min of meer bekend bij de overheid en semi-overheid. Om inhoudelijk deze samenlevingsvorm leefbaar te houden hebben wij de vrijheid nodig om zelf de keuze te mogen maken van welke mensen in onze woongemeenschap passen. Hiervoor zullen wij steeds moeten zorgen dat wij goede kandidaten beschikbaar hebben als er een woning vrijkomt, omdat het ook in belang van de verhuurder is dat de woningen continu verhuurd worden. 

Keuzemomenten

Kandidaat-leden dienen de Statuten en het Huishoudelijk reglement te onderschrijven. De aspiranten ontvangen een inschrijfformulier toegestuurd, waarin onder meer verzocht wordt inschrijfgeld en (na inschrijving) contributie te betalen. Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt de kandidaat officieel ingeschreven als lid van onze vereniging. Omdat er veel belangstellenden zijn, hebben wij een wachtlijst opgesteld. Zodra een woning leeg komt, worden de aspirant-leden gebeld voor een beschikbare plaats. Het bestuur houdt rekening met de behoeften van de groep, zoals voor de toekomst een evenwichtige leeftijdsopbouw, echtparen en alleenstaanden, mannen en vrouwen. Dit is nodig om de woongemeenschap blijvend zelfstandig te kunnen laten functioneren. In principe blijft iedereen zijn verdere leven in de woongemeenschap wonen, zolang hij/zij nog enigszins zelfstandig kan blijven functioneren. Binnen de woongemeenschap worden taken naar kennis en kunde verdeeld. Daartoe worden door het bestuur commissies benoemd, waarin de bewoners zich vrijwillig beschikbaar stellen voor het goed functioneren van de materiële en immateriële behoefte van de gemeenschap. Zo kunnen vanuit een goed nabuurschap ook hechtere banden groeien in het delen van lief en leed.

De verhuurder

Het bestuur draagt een nieuw lid voor aan de Verhuurder, die de toewijzing verder volgens haar gebruikelijke procedures afhandelt. Zodra de aspirant leden de huurovereenkomst bij de Verhuurder getekend hebben ontvangen zij aldaar de sleutels. De oplevering van de woning wordt gedaan door een bevoegde van de Verhuurder. Gewenste veranderingen kunnen eventueel zo nodig aangebracht worden in overleg en met goedkeuring van de Verhuurder.

Maak jouw eigen website met JouwWeb